Kontakty

Rock Hard Magazine
Hollého 1, 036 01 Martin, Slovakia
IČO 33 578 630
e-mail: info@metalage.sk
tel: +421 43 422 24 03

Inzercia:
e-mail: info@metalage.sk
tel: +421 43 422 24 03

Rock Hard je ochranná známka vo vlastníctve Rock Hard Verlags- und Handels GmbH registrovaná na Deutches Patent-und Marketamt pod č.29035358 a zároveň Ochranná známka spoločenstva registrovaná dňa 15. marca 2002 pod č. 00214315, licencovaná pre Slovenskú republiku a Českú republiku spoločnosti Metal Age Productions.
Registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: EV 4102/10.
ISSN 1338-2284

Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a spovedaných osôb a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa.